Rekrutacja trwa!!!
×

Regulamin

Regulamin zajęć świetlicowych organizowanych dla uczniów w Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Bonum Futurum

§1

Cele i zadania zajęć świetlicowych Celem ogólnym zajęć świetlicowych jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój ich osobowości.

§2

Organizacja zajęć świetlicowych Naszym wspólnym celem jest, by dzieci mogły chodzić do szkoły, a rodzice i nauczyciele mogli pracować zawodowo, dlatego musimy zminimalizować ryzyko zakażenia. Jeżeli rodzice mają możliwość odbioru dziecka po lekcjach lub jest ktoś kto mógłby je odebrać np. inny rodzic z danej klasy prosimy o korzystanie z takich rozwiązań, żeby zmniejszyć możliwość mieszania się dzieci z różnych grup wiekowych.

1. Ze świetlicy korzystają uczniowie szkoły, w szczególności rodziców pracujących zawodowo.

2. Świetlica szkolna czynna jest w od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-8:30 oraz 13:30 – 17:00.

3. W ramach zajęć świetlicowych codziennie prowadzone są zajęcia zgodnie z rocznym planem świetlicy. W zajęciach tych udział biorą chętne dzieci.

4. Zasady dotyczące zajęć dodatkowych:  prowadzący zajęcia dodatkowe zobowiązani są do wyczytywania listy i zbierania dzieci na swoje zajęcia.  Prowadzący jest odpowiedzialny za to, aby dziecko, które jest zapisane na zajęcia dotarło na nie i w nich uczestniczyło.  prowadzący zajęcia dodatkowe sprawuje opiekę nad dzieckiem uczęszczającym na jego zajęcia przez cały czas trwania jego zajęć-nie wypuszcza z nich wcześniej.  prowadzący zajęcia dodatkowe jest zobowiązany do poinformowania rodziców o tym, że zajęcia są odwołane.

§2

Warunki korzystania z zajęć świetlicowych

1. Rodzice pobierają za strony szkoły aktualną kartę zapisu dziecka

2. Dziecko przynosi do szkoły wypełnioną i podpisaną przez rodziców kartę zapisu najpóźniej do 10 września 2020 r., która będzie podstawą do wydania dziecka osobom upoważnionym (proszę o wpisanie wszystkich możliwych osób).

3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

4. Przyprowadzanie i odbiór dziecka odbywać się będzie głównym wejściem szkolnym. Dziecko wchodzi do szkoły, dokonywany jest pomiar temperatury. Rodzic nie wchodzi na teren szkoły.

5. Odbiór dziecka ze świetlicy będzie odbywał się również przy wejściu główny, Rodzic dzwoni domofonem do sekretariatu lub tel. do świetlicy (61 222 23 61). Dziecko wychodzi wraz z opiekunem do szatni, nauczyciel upewnia się, co do osoby odbierającej ucznia.

6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na prośbę pracownika okazać go w celu potwierdzenia tożsamości.

7. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy, nie później niż do godz.16:55. Odbiór dziecka po godzinie 17.00 wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Każde odebranie dziecka po tej godzinie jest odnotowywane przez nauczycieli świetlicy i potwierdzane podpisem osoby odbierającej.

8. Jeśli dziecko zostało odebrane po godzinach pracy świetlicy, nauczyciel sporządza notatkę służbową, której kopię następnego dnia przedstawia dyrektorowi szkoły.

9. W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien niezwłocznie telefonicznie powiadomić o tym nauczyciela świetlicy.

10. Uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w deklaracji, jeśli rodzic/opiekun dostarczy do sekretariatu pisemne upoważnienie lub wyśle je ze swojego adresu mailowego na adres szkoły. Dziecko nie może być odebrane przez osobę nie wskazaną w deklaracji na telefoniczną prośbę rodzica.

11. W sytuacji niedostarczenia do szkoły wypełnionej deklaracji, dziecko mogą odebrać wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni.

12. Po skończonych lekcjach uczniowie klas I-III przychodzą do świetlicy całą klasą pod opieką nauczyciela mającego z nimi ostatnią lekcję.

13. Uczniowie klas IV-VIII zgłaszają swoją obecność wychowawcy świetlicy, który odnotowuje ją na liście.

14. Po przyjściu do świetlicy uczniowie przebywają na jej poziomie.

15. Uczniowie zostają poinformowani każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć o konieczności mycia i dezynfekowania rąk oraz o poprawnym zachowaniu podczas kasłania i kichania.

16. Podczas sprzyjającej pogody zajęcia świetlicowe odbywają się na boisku i podwórku szkolnym. Dzieci mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez wychowawców świetlicy. Świetlica nie odpowiada za zniszczone, ubrudzone, zaginione ubrania i rzeczy uczniów.

17.Podczas zajęć świetlicowych wszyscy uczniowie zobowiązani są do: a) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, b) aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych, c) zgłaszania do wychowawców wszelkich niedyspozycji i wypadków, d) przestrzegania dyscypliny i kulturalnego zachowania, e) dbania o czystość i porządek oraz estetyczny wygląd pomieszczenia, 0 szanowania sprzętu i pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie świetlicy, g) higieny osobistej, h) zgłaszania nauczycielom wszystkich wyjść i nieobecności, i) korzystania zgodnie z przeznaczeniem z urządzeń na szkolnym placu zabaw.

18. Uczniowie zapoznają się z regulaminem obowiązującym w świetlicy.

19. Uczniowie podczas pobytu w świetlicy mają prawo do: a) odpoczynku b) wyboru aktywności zgodnej z zainteresowaniami i potrzebami z zachowaniem zasad obowiązujących w szkole w czasie pandemii, c) życzliwego traktowania, d) poszanowania godności osobistej, e) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, f) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień z zachowaniem zasad obowiązujących w szkole w czasie pandemii.

20. Uczniowie w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń nauczycieli świetlicy oraz prowadzących zajęcia dodatkowe, a także respektowania ustalonych zasad zachowania i regulaminu. 21. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

§3

. Dzieci mogą same wychodzić do toalety po wcześniejszym, każdorazowym zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi świetlicy. Zgoda rodziców na samodzielne opuszczenie świetlicy przez dziecko

1. Uczniowie, których rodzice wyrazili zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy i mają taką informację w karcie zapisu, informują nauczyciela o opuszczeniu świetlicy. Wychowawca wypisuje ucznia w dzienniku świetlicowym. Uczeń nie może ponownie powrócić na teren szkoły (budynek, plac zabaw, boisko) 2. Dziecko, które wypisało się z zajęć świetlicowych zgodnie ze zgodą rodziców nie podlega opiece świetlicowej - nie powinno w takiej sytuacji przebywać na terenie szkoły bez opieki. 3. Uczeń może czekać samodzielnie na odebranie przed budynkiem szkoły tylko jeśli posiada zgodę wymienioną w punkcie 1. 4.Kontakt ze świetlicą pod numerem 61 222 23 61.

Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2020 r.

 

     

 

Do pobrania: Deklaracja zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024

 

Dziennik elektroniczny

Kontakt

Niepubliczna Dwujęzyczna
Szkoła Podstawowa "Bonum Futurum"

ul. Kalinowa 13, 63-004 Tulce

Zadzwoń do nas+48 61 22 22 360