.......................................................
×

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

 

MISJA SZKOŁY

Bonum Futurum ( łac.) - dobra przyszłość                                                 

Uczmy i wychowujmy dla dobrej przyszłości- to cel, który przyświecał nam, właścicielom, przy tworzeniu Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Bonum Futurum.

WIZJA SZKOŁY

Wizję dobrej przyszłości uczniów naszej szkoły tworzymy w oparciu o najcenniejsze wartości, niezmienne i niezależne od wszelkich przeobrażeń społecznych i kulturowych.

Są to: miłość, przyjaźń, szacunek do każdego człowieka, rodzina, zdrowie, prawda, dobro, mądrość i piękno.

Nasi uczniowie w życzliwej atmosferze, w kameralnych warunkach i pod okiem profesjonalistów mają możliwość harmonijnego, wszechstronnego rozwoju oraz budowania kapitału na dobrą przyszłość.

Działania zmierzające do osiągnięcia powyższego celu skupiamy przede wszystkim wokół:

-      Pracowali nad własnym rozwojem w oparciu o chrześcijański system wartości.

-      Akceptowali siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron.

-      Szanowali się wzajemnie i nawiązywali między sobą pozytywne relacje.

-      Byli otwarci i twórczy, potrafili zaprezentować i obronić własne zdanie, szanując tych, którzy            mają inne poglądy.

-      Byli wrażliwi na potrzeby i krzywdę innych.

-      Rozumieli wartość rodziny i mieli świadomość, że jest ona najważniejsza dla prawidłowego           rozwoju i szczęścia, nie tylko pojedynczych ludzi, ale całego społeczeństwa.

-      Rozumieli odmienność i komplementarność ról kobiety i mężczyzny.

-      Byli odpowiedzialni i rozumieli, że już dziś pracują na to, jaka będzie ich przyszła rodzina.

-      Byli wrażliwi na otaczającą przyrodę i piękno natury, oraz postrzegali świat jako SAKRUM             gdzie wszystko jest powiązane, a człowiek jest jego częścią.

-      Rozumieli, że sukces w życiu  to wynik sumiennego wypełniania obowiązków i pracy nad               rozwojem własnej osobowości.

-      Umieli rzetelnie pracować, mieli szacunek dla pracy, byli zaradni i odpowiedzialni.

-      Cenili życie, potrafili i chcieli podejmować wybory sprzyjające zachowaniu szeroko pojętego           zdrowia i ochrony życia.

-      Uczyli się  funkcjonować w demokratycznym państwie, właściwie rozumieli  ideały                           demokracji, wolności i urzeczywistniali je w działaniu.

-      Mieli szerokie zainteresowania, pasje poznawcze.

-      Znali i szanowali historię, kulturę i tradycję narodową z jej regionalnym bogactwem.

-      Poznawali dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne Europy i  całego świata.

Bardzo dobra baza lokalowa szkoły, profesjonalny personel, otwartość na nowoczesne sposoby nauczania oraz dobra i odpowiedzialna współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami szkoły (uczniami, nauczycielami, rodzicami i pracownikami niepedagogicznymi) tworzą przyjazne miejsce do nauki i doświadczania świata dla każdego naszego ucznia.

 

Lilianna Ożadowicz,   Katarzyna Kujawa- Kruszewski

Kontakt

Niepubliczna Dwujęzyczna
Szkoła Podstawowa "Bonum Futurum"

ul. Kalinowa 13, 63-004 Tulce

Zadzwoń do nas+48 61 22 22 360