Rekrutacja trwa!!!
×

RODO

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY- realizacja zadań oświatowych, w tym umowy i edukacji

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum reprezentowana przez Dyrektora (adres: ul. Kalinowa 13, 63-004 Tulce, tel. 61 2222360, e-mail: sekretariat@bonum-futurum.pl)

 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się pisemnie pod adres Administratora.

 3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów: 

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

 • aktów wykonawczych do w/w ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

 Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego.

 7. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 8. Dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)

 9. Ma Pan/Pani prawo: 

 • dostępu do swoich danych osobowych; 

 • sprostowania nieprawidłowych danych; 

 • żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych. 

 10. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum reprezentowana przez Dyrektora (adres: ul. Kalinowa 13, 63-004 Tulce, tel. 61 2222360, e-mail: sekretariat@bonum-futurum.pl

 

Klauzula informacyjna obiady.

Klauzula informacyjna rekrutacja.

Klauzula informacyjna formularz kontaktowy.

Obowiązek informacyjny świetlica.

Dziennik elektroniczny

Kontakt

Niepubliczna Dwujęzyczna
Szkoła Podstawowa "Bonum Futurum"

ul. Kalinowa 13, 63-004 Tulce

Zadzwoń do nas+48 61 22 22 360